วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ชื่อ-นามสกุล          นายธันวา   วิสุุทธิเทพกุล
รหัสนักศึกษา          564189059
วัน-เดือน-ปี เกิด     12 ธันวาคม 2537
คติประจำใจ            อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
จบการศึกษา         โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
ปัจจุบัน                มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง